Karhulla on asiaa

Vas­tuul­li­suus yrityksen si­joit­ta­ja­si­vuil­la: 6 käytännön vinkkiä

Karhu Helsinki

Osakesijoittamisessa kyse on tiedosta sekä tiedon tehokkaasta analysoinnista ja hyödyntämisestä. Vastuullisuusdata tarjoaa uutta tietoa yrityksen toiminnasta, riskeistä ja tulevaisuusnäkymistä – tietoa, jota ei aikaisemmin ollut käytettävissä. Tässä kirjoituksessa pohdin, millä tavoin vastuullisuusaiheita kannattaa tuoda esiin yrityksen verkkosivujen sijoittajaosiossa.

Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa suosiotaan

Vastuullinen sijoittaminen on nykyään suosittua – eikä se tarkoita tuotto-odotuksista tinkimistä. Global Sustainable Investment Alliancen tilastojen mukaan esimerkiksi vuonna 2018 vastuullinen sijoittaminen kasvoi 34 prosenttia verrattuna kahden vuoden takaiseen tasoon ja nousi 30,7 tuhanteen miljardiin dollariin.  

Vastuullisuuteen panostavilla yrityksillä on yhtä hyvät tai jopa paremmat mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä. Tämä johtuu siitä, että vastuulliset toimintatavat vähentävät riskejä yritysten toiminnassa ja vaikuttavat suoraan yrityksen arvoon. Kun yhtiö huomioi toiminnassaan esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusasiat, sijoittajan ei tarvitse pelätä mahdollisia kriisejä ja niiden vaikutuksia sijoitustensa tuottoon.

Vastuullinen sijoittaminen voi olla arvovalinta, mutta se voi olla myös puhtaasti taloudellinen päätös. Globaalien ongelmien ehkäiseminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja antaa tilaa uusille yrityksille ja innovaatioille. Esimerkiksi uusiutuvan energian tuottaminen ja energiatehokkaiden ratkaisujen vieminen eteenpäin ovat kannattavaa liiketoimintaa. Kulutustottumusten ja lainsäädännöllisten muutosten myötä vastuullinen liiketoiminta kasvaa jatkuvasti, mikä näkyy myös sijoitusten tuotossa. Asian voi ajatella myös niin, että kattava ja johdonmukainen vastuullisuusraportointi on vähintäänkin vahva signaali yrityksen kyvystä luoda ja ylläpitää toimivia prosesseja, jotka vaativat ylimääräisiä panostuksia. 

ESG-mittarit

ESG-mittarit ovat työkaluja, joita sijoittajat käyttävät ymmärtääkseen yrityksesi liiketoiminnan ja siihen sisältyvät riskit ja mahdollisuudet.

Kestävyys jaetaan yleensä kolmeen ESG-mittariin

  • Ekologinen kestävyys (Environmental) edellyttää, että ihmisen toiminnassa otetaan luonnon kantokyky niin, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
  • Sosiaalinen kestävyys (Social) viittaa ihmisarvoon, oikeudenmukaisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.
  • Taloudellinen kestävyys (Governance) tarkoittaa kestävää talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä resurssien tuhlaamiseen.

ESG-politiikat ovat avain sijoittajien luottamuksen rakentamiseen, koska ESG-mittarit paljastavat yrityksesi kannan monissa tärkeissä kysymyksissä. Varsinkin institutionaaliset sijoittajat käyttävät tehokkaita työkaluja yritysten vastuullisuuden arviointiin. Seulontaprosessit tiukkenevat koko ajan ja yritykset, jotka eivät täytä ESG-vaatimuksia, poistetaan helposti sijoitussalkusta.

Koska sijoittajat vaativat analyysiä sijoitusriskien vähentämiseksi ja vastuullisuusdatan arviointi on haasteellista, ESG-luokituslaitokset kukoistavat ja niiden vaikutusvalta kasvaa. Käytännössä ne vaikuttavat rajusti pääoman allokointiin. Tämän vuoksi paras tapa kertoa yrityksesi ESG-tarina on tehdä se ennakoivasti sen sijaan, että jättää sen täysin luokituslaitosten hallintaan.

Luokituslaitosten rooli vastuullisessa sijoittamisessa

Maailmalla on satoja ESG-luokituslaitoksia. Merkittäviä toimijoita ovat esimerkiksi Dow Jones, MSCI ja Sustainalytics.

Sijoittajat pyrkivät yleensä etsimään luokituksia niihin erikoistuneiden toimijoiden avulla. Yrityksiä pitäisi kiinnostaa se, mitä luokitustoimistoja juuri hänen osakkeenomistajansa suosivat, koska luokituslaitosten välillä on eroja. On tärkeää selvittää, mitä toimijaa nykyiset ja potentiaaliset sijoittajasi suosivat ESG-luokitustensa ja raporttinsa saamiseksi, jotta voi varmistaa, että raportoinnissa osataan ottaa huomioon kyseisen toimiston erityispiirteitä.

Esimerkiksi Yahoo! Rahoitus käyttää Sustainalyticsia, kun taas monet instituutiot ja sijoittajat käyttävät MSCI:tä ja Bloombergia.

Kuitenkaan raaka data ei vielä kerro koko tarinaa. Sijoittajat ja luottoluokituslaitokset ovat kiinnostuneita myös siitä, miten yritys itse arvioi vastuullisuustoimiaan ja kuinka ESG-mittareita tulkitaan. Tämän vuoksi on tärkeä varmistaa, että tämä tieto löytyy yrityksen verkkosivuilta.

Miten vastuullisuudesta kannattaa kertoa sijoittajasivuilla?

Sijoittajat saavat usein ensivaikutelman yrityksestä verkkosivujen kautta, joten varmista, että se on positiivinen.  

Isompien yritysten verkkosivuilla vastuullisuudelle on tavallisesti varattu oma osionsa. Vaikka tämä on ehdottomasti kannatettava asia ja menestyvällä yrityksellä on tavallisesti paljon kerrottavaa vastuullisuudesta – huomattavasti enemmän kuin laki vaatii – aihetta on syytä käsitellä myös sijoittajaosiossa.  

Verkkosivujen näkökulmasta sijoittajat ovat erityislaatuinen käyttäjäryhmä. Toisin kuin yrityksen sivuja tutkiva asiakas tai potentiaalinen työnhakija, sijoittaja tavallisesti etsii ihan tiettyä informaatiota. Tämän informaation täytyy löytyä helposti. Jos yrityksen verkkosivuilla ei puhuta vastuullisuudesta lainkaan tai tarina rajoittuu yhteen raporttiin ja linkkiin vastuullisuusosioon, on hyvin helppoa tehdä johtopäätös, että vastuullisuus ei kiinnosta yritystä kovinkaan paljon tai että se ei ainakaan integroidu kovin luontevasti toimintaan.

Mitä kannattaa ottaa huomioon kun kertoo vastuullisuudesta sijoittajasivuilla?

1. Tee taustatutkimuksia

Tutustu yrityksesi alan käytäntöihin.  

Muista tehdä taustatutkimusta saadaksesi syvällisemmän käsityksen toimialasi vastuullisuusmittareihin liittyvistä käytännöistä ja vivahteista. Näin toimimalla pystyt paremmin arvioimaan, millaista tietoa potentiaaliset sijoittajasi saattavat etsiä.  

Tee taustatutkimus myös siitä, millä tavalla kävijät käyttävät sivustoasi.  

On tärkeää tutustua sivuston analytiikkaan. Mitkä sivut ovat suosittuja? Mitä kautta kävijät sinne päätyvät? Millaista tietoa sijoittajat etsivät ja mikä ehkä jää heiltä huomaamatta? Löytävätkö kävijät tietoja, joita itse pidät olennaisina vai käykö niin, että syystä tai toisesta tiettyjä tiedostoja ei klikata auki lainkaan tai joku tieto on niin monen klikkauksen takana, että harva jaksaa kulkea koko matkaa? Analytiikan lisäksi kuumakarttatestaus kertoo havainnollisesti sivuston käyttäjien liikkeistä. Verkkosivuilla toteutettu käyttäjäkysely ja esimerkiksi yritystä seuraavien analyytikoiden haastattelut antavat nekin arvokasta lisätietoa.  

Kaiken kaikkiaan tutkimukset auttavat ymmärtämään, mitä alueita kannattaa kehittää, jotta yrityksen tarina välittyy paremmin.

2. Kerro vastuullisuudesta strategian yhteydessä

Sijoittajasivuilla on hyvä avata yrityksen strategiaa, koska pidemmällä aikavälillä se on se tieto, joka sijoittajia eniten kiinnostaa.

Vastuullisuustavoitteet vaikuttavat käytännössä koko yrityksen toimintaan ja koko tuotantoketjuun raaka-aineista tuotteiden uusiokäyttöön. On selvää, että ollakseen aidosti vastuullinen, yrityksen täytyy ottaa vastuullisuus osaksi strategiaa ja muokata liiketoimintamalliaan sen mukaan.

Tämän vuoksi myös sijoittaja haluaa varmuuden siitä, että vastuullisuus otetaan huomioon strategiatasolla, ei pistemäisesti tai tapahtumaluontoisesti. Case-esimerkeille on niin raporteissa kuin verkkosivuillakin paikkansa, mutta niiden funktiona on vain kuvittaa tarinaa, tuoda siihen lisää värejä. Caset tai uutisnostot eivät kuitenkaan voi olla se varsinainen pihvi.

3. Käytä lukuja

Yrityksen vastuullisuudesta kertova tarina toimii parhaiten, kun se kerrotaan numeroita hyödyntäen.  

Viime vuosien aikana vastuullisuusraportointi on kehittynyt melkoisin harppauksin. Kaukana ovat ajat, jolloin pelkkä toteamus siitä, että vastuullisuunäkökulmat otetaan toiminnassa huomioon, oli riittävä signaali vastuullisesta toimijasta. Vastuullisuusraportoinnin laadun paranemisen myötä sijoittajien ja muiden sidosryhmien vaatimustaso on kasvanut merkittävästi. Sijoittajat kaipaavat konkretiaa, he haluavat lukea vastuullisuusstrategiasta ja nähdä lukuja.

Käytä sijoittajasivuilla lukunostoja. Ole selkeä ja läpinäkyvä, kerro tavoitteista ja saavutetuista tuloksista. Vaikka monet mittarit ovat toimialakohtaisia, hiilijalanjälkeä on syytä raportoida melkeinpä riippumatta yrityksen toimialasta.

Vaikka vastuullisuustavoitteiden sisältö ei sinänsä ole tämän kirjoituksen aiheena, on hyvä pitää mielessä tavoitteiden realistisuus. Kahdenkymmenen vuoden päähän asetettu tavoite voi olla kunnianhimoinen, mutta sellaisenaan tarjoaa kovin vähän tietoa sijoittajille – jo muutamassa vuodessa maailma voi muuttua huomattavan paljon.

4. Pidä huoli siitä, että vastuullisuus on integroitu muuhun sisältöön

Vastuullisuusaiheiden integrointi muuhun sisältöön on haasteellinen, mutta varmasti myös palkitseva tehtävä.

Edellä oli jo puhetta vastuullisuusaiheiden yhdistämisestä strategiakuvaukseen, mutta vastuullisuudesta voi ja kannattaa puhua monessa muussakin yhteydessä. Monet yritykset julkaisevat integroituja raportteja tai vuosikertomuksia. Riippumatta siitä, julkaisetko integroidun raportin vai et, varmista, että sijoittajasivustosi sisältää kiinnostavaa tietoa siitä, miten yrityksesi on vuorovaikutuksessa ulkomaailman kanssa.

Lisää esimerkiksi tietoja kestävän kehityksen ponnisteluistasi sivulle, jossa esitetään tärkeimpiä taloudellisia tunnuslukuja. Tällä tavalla sijoittajat ja luokituslaitokset näkevät selvästi, että ESG-toimet ovat jatkuva osa lyhyen ja pitkän aikavälin strategiaasi.

5. Listaa kestävän kehityksen sitoumukset

Missä aloitteissa yrityksesi on mukana? Mihin kansainvälisiin tavoitteisiin yrityksesi on sitoutunut? Mitkä ovat niitä kestävän kehityksen teemoja, joihin yrityksesi on julkisesti sitoutunut? Kuuluuko se esimerkiksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin?  

Nämä tiedot kannattaa ehdottomasti mainita sijoittajasivuilla. 

6. Ole kiinnostava

Kerro vastuullisuudesta kiinnostavalla tavalla: käytä visualisointeja, videoita ja isoja lukunostoja. Tekstin ohella ne auttavat lukijaa silmäilemään nopeasti sivun sisältöä.  

Vastuullisuusraportointi ei saa olla viherpesua. Ole konkreettinen ja uskalla kertoa myös haasteista. Kerro, millä tavalla vastuullisuustoimet konkreettisesti vaikuttavat yhteisöihin, työntekijöihin ja ympäristöön, mitä on tehty oikein ja missä on vielä parantamisen varaa.

Tuo sijoittajasivuille ajankohtaista uutissisältöä ja ulkopuolisten tahojen tekemiä tutkimuksia.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
  2. Koira työpaikalla – Karhu Helsingissä toimistokoirat ovat tervetulleita
  3. Uusi ura koulutusohjelman kautta — haastattelussa kolme karhua
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje