Karhulla on asiaa

Miksi verk­ko­si­vupro­jek­ti kannattaa aloittaa käyt­tä­jä­tut­ki­muk­sel­la – 6 syytä da­ta­poh­jai­seen uu­dis­ta­mi­seen

Timo Salminen 4

Asiakkaamme kysyvät meiltä usein, miten yrityksen tai järjestön verkkosivujen uudistus kannattaa käynnistää tai valmistella. Suosittelemme monesti käyttäjätutkimusta verkkosivu-uudistuksen ensiaskeleeksi. Tässä kirjoituksessa listaan kuusi konkreettista syytä, joiden takia käyttäjätutkimus on perusteltua tehdä, kun yritys tai järjestö alkaa uudistaa verkkosivujaan.

Mikä on verkkosivujen käyttäjätutkimus?

Verkkosivujen käyttäjätutkimus on toisiaan täydentävien tutkimustöiden kokonaisuus, jolla kartoitetaan yrityksen tai järjestön verkkosivujen toimivuutta ja käyttökokemusta sekä tulevaisuuden tarpeita. Tutkimuksella saadaan määritettyä suunta sivuston uudistamiselle tai jatkokehitykselle.

Teemme käyttäjätutkimuksia sekä verkkosivujen uudistuksen että jatkokehittämisen pohjaksi. Ne ovat osoittaneet hyödyllisyytensä molemmissa tilanteissa.

Käyttäjätutkimuksessa menetelmät vaihtelevat toimittajasta riippuen. Me Karhu Helsingissä hyödynnämme tyypillisesti kuumakarttatestausta, kyselyitä, kävijätilastojen analyysiä ja sivustojen asiantuntija-analyysiä. Tutkimusta voi laventaa haastatteluilla, käyttäjähavainnoinnilla ja fokusryhmätyöskentelyllä. Lue lisää käyttäjätutkimuksesta.

Mutta miksi käyttäjätutkimus on hyvä perusta verkkosivu-uudistukselle? Seuraavassa ne luvatut kuusi tärkeää syytä.

Syy 1: Kaikki verkkosivuprojektin tekijät saadaan pelaamaan samaan maaliin

Projektia tekevien ihmisten sujuva yhteispeli on kokemuksemme mukaan tärkein verkkosivuprojektin menestystekijöistä. Kun verkkosivuja aletaan uudistaa, organisaatiossa kootaan ryhmä avainhenkilöitä viemään projektia eteenpäin. Jotta projekti voi onnistua, tämä ryhmä on saatava pelaamaan samaan maaliin.

Käyttäjätutkimuksen tulosten analysointi ja niistä keskusteleminen parantaa kokemuksemme mukaan olennaisesti projektiryhmän yhteistä työskentelyä projektin myöhemmissä vaiheissa. Tutkimustulosten yhteinen läpikäynti auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen projektin tavoitteista ja suunnasta. Keskustelut myös parantavat ryhmähenkeä ja voivat toimia myös tärkeänä foorumina sekä muihin projektiryhmäläisiin että nykyiseen sivustoon tutustumisessa.

Syy 2: Nykytilan ymmärtäminen antaa yhteisen tilannekuvan

Verkkosivu-uudistuksen käynnistyessä on kokemuksemme mukaan tärkeää ymmärtää, mikä nykyisellä sivustolla on hyvin ja mikä huonosti. Sen myötä hahmottuu, millaisia nykysivuston sisältöjä ja piirteitä uudella sivustolla kannattaa tuoda esiin ja mitä laittaa uusiksi. Joskus talon sisällä on uudistuksen kynnyksellä tarpeettomankin raadollinen kuva vanhan sivuston laadusta ja toimivuudesta.

Jos jokin ei ole rikki, sitä ei kannata korjata. Toisaalta sivustolta saattaa löytyä isojakin puutteita, joita ei talon sisällä tule havainneeksi.

Piirroskuva karhu istuu

Käyttäjätutkimuksen myötä nykysivuston vahvuudet ja heikkoudet tulevat selviksi. Tutkimuksella saadaan myös valoa siihen, mitä kävijät ja mahdolliset muut keskeiset sidosryhmät uudistukselta toivovat. Näiltäkin osin on hyödyksi, että kaikki projektiryhmäläiset jakavat suunnilleen saman tilannekuvan nykysivustosta.

Erään asiakkaamme käyttäjätutkimuksessa selvisi, että sisältöjen ajantasaisuutta merkittävästi polttavampi ongelma oli sekava valikkorakenne. Tämä auttoi suuntaamaan sivustouudistusta mielekkäämmille raiteille.

Syy 3: Verkkosivujen uudistuksen tavoitteet on helpompi asettaa ja priorisoida, kun ne perustellaan datalla

Kun yrityksessä tai järjestössä aletaan keskustelemaan verkkosivu-uudistuksesta, ilma on usein sakeanaan vaatimuksia ja toiveita. Keskustelussa joskus katoaa perspektiivi: mikä uudistuksessa on tärkeää ja mikä epäolennaista.

Käyttäjätutkimus laittaa kehityskohteet konkreettisesti tärkeysjärjestykseen ja auttaa karsimaan silppua. Rajallinen määrä erityisen merkityksellisiä tavoitteita on realistisempaa saada toteutumaan kuin säkillinen kaikenkarvaisia toiveita. Sitten on niitäkin tilanteita, joissa talon sisällä ei oikein tiedetä, mitä verkkosivu-uudistuksessa olisi tarpeen tehdä. Siihenkin käyttäjätutkimus tuo lääkettä konkreettisten suositusten muodossa.

Useampikin tekemämme käyttäjätutkimus on auttanut asettamaan verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteet koko organisaation tasolle ja sen myötä yksittäisten liiketoimintojen tai osastojen tavoitteita korkeammalle. Kun verkkosivut ovat koko organisaation strateginen työkalu, myös niiden uudistamista koskevien tavoitteiden on syytä liikkua koko organisaation ja strategian tasolla.

Syy 4: Projektin päätöksentekoon saadaan selkänoja

Verkkosivu-uudistus on kuukausia kestävä vaativa hanke, jonka aikana projektiryhmän on tehtävä lukuisia vaikeita päätöksiä. Niin ryhmän sisältä kuin organisaation muilta tahoilta on luvassa ristiriitaisia näkemyksiä ja mielipiteitä päätöksentekoa mutkistamaan.

Selkänojan saaminen vaikeisiin päätöksiin on yksi käyttäjätutkimuksen suurimmista hyödyistä – näin moni asiakkaamme on meille kertonut.

Yksi käyttäjätutkimuksen suurimmista hyödyistä on sen tuoma selkänoja vaikeilla päätöksenteon hetkillä. Tutkimus mahdollistaa datavetoisen päätöksenteon ja keventää henkilökohtaisten mielipiteiden merkitystä vaikeissa päätöksentekotilanteissa. Tutkimustuloksiin palaamalla kirkastuu se, mikä uudistuksessa on olennaista ja millä on vähemmän merkitystä. Useat asiakkaamme ovat kertoneet, että he ovat projektiryhmässä palauttaneet mieleensä käyttäjätutkimuksen tulokset toistuvasti, kun projektissa on ollut tarpeen tehdä kiperiä päätöksiä.

Syy 5: Uusia ideoita nousee esiin

Käyttäjätutkimus ja sen tulosten analysointi on tilaisuus pysähtyä verkkosivuprojektin keskeisten teemojen äärelle. Se antaa projektiryhmäläisille tilaisuuden kirkastaa omia ajatuksiaan. Sen myötä ryhmässä nousee yleensä esiin uusia kiinnostavia ideoita.

Suosittelemme käyttäjätutkimuksessa kysymään myös sivuston kohderyhmän eli käyttäjien sekä tarpeen mukaan erilaisten sisäisten ja kumppanisidosryhmien näkemyksiä. Kun eri sidosryhmät saavat kertoa näkemyksensä, uusia toteuttamiskelpoisia (toki muunkinlaisia!) ideoita nousee lähes poikkeuksetta esiin. Prosessi tuo keskusteluun asioita, joita ei muuten olisi tultu ajatelleeksi ja auttaa jalostamaan niitä ideoita, jotka ovat jo olleet projektiryhmäläisten ajatuksissa. On myös terveellistä havaita, mikäli kukaan kävijöistä ei toivo uusia ominaisuuksia, joita talon sisällä innolla ajetaan osaksi uudistusta. Sekään ei ole pahitteeksi, että keskeiset sidosryhmät kokevat näkemyksiensä kiinnostavan.

Esimerkkejä todellisista kehitysideoista ja niihin johtavista huomioista, joita käyttäjätutkimus on nostanut esiin:

 1. Uutiset ja ajankohtainen sisältö on perusteltua tarjota sisältövirtana, joka personoidaan käyttäjäryhmittäin
 2. Sivuston valikoita hyödynnetään nykymuotoisina huomattavasti vähemmän kuin verrokkisivustoilla, joten on perusteltua suunnitella valikoihin mittava uudistus
 3. Useampi sivustolla esiteltävä tuote vaikuttaisi olevan valmis verkkokaupassa myytäväksi
 4. Sivustolla on tarpeen aiempaa selvemmin kertoa, kenen sivustolla ollaan
 5. Kävijöille vaikuttaisi riittävän, kun he näkevät referenssitarinoiden otsikoita ja asiakkaiden nimiä, eikä koko tarinan lukeminen ole välttämättä tarpeen
 6. Hakukoneissa paljon haettua aihetta X käsittelevä sisältösivu voisi pienimuotoisella sisällön kehittämisellä tavoittaa kymmeniä tuhansia vuosittaisia kävijöitä enemmän kuin nyt
 7. Uratarinat kiinnostavat sivuston kävijöitä kovasti, mutta moni heistä ei ole ymmärtänyt, että sivusto tarjoaa niitä
 8. Moni kävijä etsii sivustolta sisältöä liittyen aiheeseen X, mutta sivusto ei nykyisin tarjoa sitä
 9. Yrityksen X tärkeimmät palvelut on tarpeen otsikoida eri tavalla kuin vanhalla sivustolla, jotta niiden merkitys ja keskinäiset suhteet hahmottuvat kävijöille
 10. Valtaosaa sivuston ruotsinkielisestä sisällöstä ei lueta juuri lainkaan, mutta tarkasti rajatun aihealueen X sisältöön on perusteltua panostaa myös ruotsiksi

Syy 6: Verkkosivu-uudistuksen onnistumisen arviointiin saadaan dataperusta

Verkkosivujen käyttäjätutkimuksen tuomat hyödyt eivät pääty uudistusprojektin päättyessä. Kun uudistus on saatu maaliin ja uusi verkkosivusto palvelukseen, tutkimustulokset antavat konkreettisen vertailukohdan uudistuksen ja uuden sivuston onnistumisten ja jatkokehityskohteiden arviointiin.

Kun uudella sivustolla toistetaan käyttäjätutkimus suunnilleen samoilla menetelmillä ja sisällöllä kuin vanhalle, vertailu on erityisen sujuvaa. Tutkimustuloksista voidaan myös jatkokehityksestä keskusteltaessa palauttaa mieliin, mikä sivustolla ylipäätään on olennaista. Käyttäjätutkimus antaa suuntaa uuden sivuston jatkokehitykselle ja tuo hyötyä pitkälle uuden sivuston elinkaarella.

Mitä käyttäjätutkimus maksaa ja miten se etenee? Kerron mielelläni.

Kuten varmasti arvasit, edustamani yritys Karhu Helsinki Oy tekee verkkosivujen käyttäjätutkimuksia. Allekirjoittanut on ilokseen saanut tehdä niitä useampia kymmeniä. Käyttäjätutkimusten verottomat hinnat lähtevät meillä noin 5 000 eurosta.

Laita minulle viesti alla olevalla lomakkeella ja kerro lyhyesti, mitä toivot verkkosivujen käyttäjätutkimukselta. Annan paluupostissa tutkimuksellenne hinta-arvion ja kerron, miten prosessi etenee. Kokemuksemme mukaan käyttäjätutkimukseen tehty investointi tulee moninkertaisena takaisin, kun verkkosivujen uudistusprojektissa sen ansiosta keskitytään oikeisiin asioihin.

Mitä toivot käyttäjätutkimukselta? Lähetä viesti ja vastaan siihen ripeästi!

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

4
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
 1. HTTP-virhekoodit – eli mitä näet silloin, jos nettisivu ei toimi kuten odotit
 2. Googlen ilmaiset koulutukset
 3. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje